ഒരുതരം ചര്‍മവാദ്യം. വലിയ തപ്പുപോലുള്ളത്. ദക്ഷിണ തിരുവിതാംകൂറില്‍ കണിയാന്‍കൂത്തനും ഐവര്‍കളിക്കും, ശാര്‍ക്കരയില്‍ കാളിയൂട്ടിനും കോട്ടയത്തും മറ്റും അര്‍ജൂനനൃത്തത്തിനും മകുടം ഉപയോഗിക്കും.

മകുടി എന്നത് ഒരു ഊത്തവാദ്യമാണ്. സര്‍പ്പപ്രീതിക്കുവേണ്ടിയാണ് മുഖ്യമായും അത് വായിക്കുക.