കിലുങ്ങുന്ന ശബ്ദമുള്ള ഉപകരണം. പൂജാമണി, തൂക്കിയിടുന്ന കുടമണി, അരമണി എന്നിങ്ങനെ മണി പലവിധമുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ഓടുകൊണ്ട് നിര്‍മിക്കുന്നതാണ്. മരംകൊണ്ട് ദുര്‍ല്ലഭമായി മണിയുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പോത്തുകളുടെയും കാളകളുടെയും കഴുത്തില്‍ കെട്ടുവാനാണ് മരമണി.