വെളുത്ത നൂല്‍പിരിച്ച് മഞ്ഞളില്‍ മുക്കിയ ചരട് പല ചടങ്ങുകള്‍ക്കും ആവശ്യമാണ്. കേരളബ്രാഹ്മണര്‍ വാതില്‍പ്പുറപ്പാട്, വേളി എന്നിവയ്ക്ക് കഴുത്തില്‍ കെട്ടുവാന്‍ മഞ്ഞച്ചരട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചില സമുദായക്കാര്‍ താലികെട്ടു കല്യാണത്തിന് മഞ്ഞച്ചരട് കെട്ടും.