പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുവരാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരുതരം പാനീയം, മുത്താറി അരച്ചുകലക്കി ചക്കരയോ വെള്ളമോ ചേര്‍ത്ത്, തെളിവെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്തതാണത്, എല്ലാ പ്രായക്കാര്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാം.