തോല്‍പ്പാവക്കൂത്ത്. പാവകളുടെ നിഴലുകള്‍ കൂത്തുമാടത്തിലെ തിരശ്ശീലയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവതരണമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര്‍ വന്നത്.