നിരോധനചിഹ്‌നം. ഏതെങ്കിലും ചെറിയ കമ്പോടുകൂടിയ തോല് (ഇല) യാണ് ഒടികുത്താന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വാരവും പാട്ടവും കൊടുക്കാതിരുന്നാല്‍, അതു വസൂലാക്കാന്‍ ജന്മികള്‍ പണ്ട് കൃഷി സ്ഥലത്ത് തോലുകെട്ടുമായിരുന്നു. ഒടികുത്തിയാല്‍ കൃഷിക്കാര്‍ അവിടെ പ്രവേശിച്ച് വിളവെടുക്കരുത്. സര്‍ക്കാരിന് നികുതി കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒടികുത്താറുണ്ട്.