തെങ്ങിന്റെയോ കവുങ്ങിന്റെയോ ഓല (പട്ട) ഓരോ പിടിയായി കെട്ടിയത്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ രാത്രികാലത്ത് വഴി നടക്കുമ്പോള്‍ ഓലച്ചൂട്ട് കത്തിക്കും. ചില നാടന്‍കലകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓലച്ചൂട്ടിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്.