ഒരുനാടന്‍ വാദ്യോപകരണം. നേരിയ ഓട്ടുകിണ്ണമാണിത്. ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ട്, സര്‍പ്പംതുള്ളല്‍ എന്നിവയ്ക്ക് താളവാദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.