ഓണത്തപ്പ (മഹാബലി) ന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു നാട്ടുദൈവം. ചിങ്ങത്തിലെ ഉത്രാടം, തിരുവോണം നാളുകളില്‍ ഭവനങ്ങള്‍ തോറും വണ്ണാന്‍മാര്‍ ചെന്ന് ‘ഓണത്താറ്’ എന്ന തെയ്യം കെട്ടിയാടുന്നു.