മരണപത്രിക. ഒരാള്‍ തന്റെ കാലശേഷം സ്വത്തുക്കള്‍ ആര്‍ക്കുനല്‍കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് മുന്‍കൂട്ടി എഴുതിവയ്ക്കുന്ന രേഖ. ആ രേഖ പ്രകാരം സ്വത്ത് ആര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നുവോ അയാളാണ് ഒസ്യത്തുകാരന്‍.