തീയില്‍ചാടുന്ന പരദേവത. ഉത്തരകേരളത്തില്‍ കെട്ടിയാടിക്കുന്ന വിഷ്ണുമൂര്‍ത്തി.