കുന്നത്തൂര്‍ പാടിയില്‍ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ദേവത. മൂലംപെറ്റഭഗവതി എന്ന പേരില്‍ അവിടെ കോലം കെട്ടിയാടപ്പെടാറുണ്ട്. മുത്തപ്പന്‍ ദൈവത്തിന്റെ പുരാവൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തായിയാണ് പാടിക്കുറ്റിയമ്മ.