ദക്ഷിണകേരളത്തില്‍, പ്രത്യേകിച്ചും മധ്യതിരുവിതാംകൂറില്‍ പ്രചാരമുള്ള വിനോദകല. പന്നികളുടെയും നായാട്ടുകാരുടെയും വേഷമണിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കളിയാണ് ‘പന്നികെട്ട്.’ വൈക്കോലും ഉണക്കിലയും മറ്റുമാണ് വേഷങ്ങള്‍ക്ക് വെച്ചുകെട്ടുക. ഈ പ്രാകൃതനൃത്തം രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് പതിവ്. തിരുവാതിരോത്സവത്തിലും മറ്റും പന്നികെട്ടുകളി ചിലേടങ്ങളില്‍ പതിവുണ്ട്. പുരുഷന്മാരുടെ വിനോദമാണിത്.