ഒരുതരം കല്ലുകളി, ഏതാനും കല്ലുകള്‍ നിലത്തുവെച്ച് ഒരു കല്ല് മേലോട്ടിട്ട്, ഒരു കല്ല് പെട്ടെന്നെടുത്ത്, രണ്ടുംകൂടി മേലോട്ടിട്ട് മറ്റൊരു കല്ലുകൂടി എടുക്കും. ഇങ്ങനെ കല്ലുകള്‍ ആറേഴെണ്ണം എറിഞ്ഞും കൊത്തിയും കളിക്കും. ഇത്തരം കേരളത്തിലെ കൊത്തന്‍കല്ലുകളിയോട് സാദൃശ്യമുള്ളതാണ് ദക്ഷിണകേരളത്തിലെ പാറകളി.