കാവുകളില്‍ വേല തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി പറയര്‍ പൂതവുമായി ഭവനംതോറും ചെന്ന് കൊട്ടിക്കളിക്കും.