കാളിയുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ദേവത. അസുര നിഗ്രഹാര്‍ഥം ഭദ്രപാതാളത്തില്‍ പോയെന്ന പുരാവൃത്തമുണ്ടല്ലോ. പുലയര്‍ പാതാളഭദ്രയുടെ തെയ്യക്കോലം കെട്ടിയാടാറുണ്ട്.