ചില തെയ്യംതിറകള്‍ ധരിക്കുന്ന അരച്ചമയങ്ങളിലൊന്ന്. പൂക്കച്ച എന്നും അതിനു പേര്‍ പറയും. അരയില്‍ ചേര്‍ന്ന് അത് തൂങ്ങിനില്‍ക്കും. കഥകളിയിലെ പട്ടുവാല്‍ പോലെയാണിത്.