തിറയാട്ടം നടത്തുന്ന ഒരു സമുദായം. നെടിയിരിപ്പു സ്വരൂപത്തിന്റെ ഭരണാതിര്‍ത്തിയില്‍പ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പെരുമണ്ണാന്മാര്‍ തിറ കെട്ടിയാടുന്നത്. പെരുമണ്ണാന്മാര്‍ പരമേശ്വരന്റെ പെരുമണ്ണയില്‍നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവരാണെന്നാണ് വര്‍സ്പത്തി പുരാവൃത്തം. കരുവാള്‍, കരിയാത്തന്‍, കരിവില്ലി, പൂവില്ലി, ഭൈരവന്‍, തലച്ചിലവന്‍, കുട്ടിച്ചാത്തന്‍, പൂക്കുട്ടി, പറക്കുട്ടി, പൊട്ടന്‍, കള്ളാക്കുട്ടി, കാളി, ഭദ്രകാളി തുടങ്ങിയവ അവര്‍ കെട്ടുന്ന തിറകളില്‍ ചിലതാണ്.

തുടി, ചെണ്ട, ഇലത്താളം എന്നിവയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യങ്ങള്‍ താളാത്മകമായ നര്‍ത്തനമാണ് അവരുടെ തിറയാട്ടം. പെരുമണ്ണാന്മാര്‍ തിറയാട്ടത്തിന് അഞ്ചടികളെന്ന ഗാനങ്ങള്‍ പാടും.