ധാന്യങ്ങള്‍ അളക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അളവുപാത്രം. മരംകൊണ്ട് കുഴിച്ചുണ്ടാക്കുന്നു. ഒന്നര ഇടങ്ങഴിയാണ് ഒരു സേറ്. പത്ത് സേറ് കൂടിയത് ഒരു പറ.