മന്ത്രവാദകര്‍മത്തിനുള്ള ഒരു ധ്യാനമന്ത്രം. ശിവനെ ചിലന്തിയായി സങ്കല്‍പിച്ച്, പ്രപഞ്ചം മുഴുവന്‍ അതിന്റെ എട്ടുകാലുകള്‍ക്കിടയില്‍ അധീനമാകുന്നുവെന്ന് ഭാവനചെയ്യുന്നതാണ് സര്‍വവശ്യത്തിനുള്ള ശലഭമന്ത്രം.