പടേനിയിലെ ഒരു യക്ഷിക്കോലം. മുഖാവരണത്തിനു പുറമെ നെഞ്ചുമാല, അരമാല, കുരുത്തോലയുടുപ്പ് എന്നിവയുണ്ടാകും. കവുങ്ങിന്‍ പൂക്കുല കൈയില്‍ ഏന്തികൊണ്ടാണ് തുള്ളുക. വിവിധ ചുവടുകള്‍വെച്ചുകൊണ്ട് താളത്തിനനുഗുണമായി തുള്ളും.