വനിതകളുടെ ഒരു വിനോദം. ആതിരോല്‍സവത്തിനും മറ്റും താലീ പീലി കളിക്കാറുണ്ട്.