പാട്ടിനും കൊട്ടിനുമെന്നപോലെ തുള്ളി(നൃത്ത)ലിനും വായ്ത്താരി പ്രയോഗം കാണാം. പടയണി,കോലംതുള്ളല്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ അത്തരം വായ്ത്താരികളുണ്ട്.