കാളിയുടെ ഒരു സങ്കല്പഭേദം. ഉജ്ജയിനിയില്‍നിന്ന് വന്നതാണ് ഈ ദേവത എന്നാണ് സങ്കല്പം.