മുസ്ലീങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാന പ്രധാനമായ ഒരാഘോഷം. പരേതരായ മതസന്ന്യാസിമാരുടെ സ്മരണാര്‍ത്ഥമാണ് ഉറൂസ് നേര്‍ച്ച നടത്തുന്നത്. ചന്ദനക്കുടം വരവ് ഉറൂസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. തിരുവനന്തപുരം ബീമാപള്ളിയിലെ ഉറൂസ് പ്രസിദ്ധമാണ്.