അരയില്‍ കെട്ടുന്ന മാന്ത്രിക ഏലസ്. ബാധോപദ്രവങ്ങളില്‍ നിന്ന് ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനാല്‍ ‘രക്ഷ’ എന്നും പറയും. വെള്ളികൊണ്ടോ, സ്വര്‍ണ്ണംകൊണ്ടോ ചെമ്പുകൊണ്ടോ ഉറുക്ക് ഉണ്ടാക്കും. അത് ഒരു കൂടാണ്. തന്ത്രമന്ത്രാദികള്‍ എഴുതിയ തകിടോ മാന്ത്രികൗഷധമോ അതിനുള്ളില്‍ നിറയ്ക്കും. വശീകരണം, ആകര്‍ഷണം, ശത്രുനാശം, രോഗനിവാരണം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഉറുക്ക് ധരിക്കുന്നവരുണ്ട്.