ഇരുതലമൂര്‍ച്ചയുള്ളതും വളരെ നീണ്ടതും ഉറപ്പേറിയതും ഉലയുന്നതുമായ ആയുധം. ഉരുക്കുകൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. ഉറുമിപ്പയറ്റ് അങ്കത്താരിയിലെ ഒരു അഭ്യാസമുറയാണ്.