ശാസ്താക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഒരാഘോഷം. വൃശ്ചികമാസത്തിലെ ഉത്രംനാളില്‍ അയ്യപ്പന്‍ കാവുകളില്‍ വിളക്ക് ഉത്‌സവം പതിവാണ്. പൈങ്കുനി ഉത്രം ശബരിമലയില്‍ പ്രധാനമാണ്.