മന്ത്രവാദപരമായ ഒരു ബലികര്‍മ്മം. ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളും മറ്റു ദുര്‍ദേവതകളും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നിയാല്‍ ചെയ്യുന്നത്.