ക്ഷൗരവൃത്തി കുലത്തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമുദായക്കാര്‍. നാവുതിയന്മാരെക്കാള്‍ സമുദായപദവി കുറഞ്ഞവരാണ് വളഞ്ചിയര്‍. ഉത്തരകേരളത്തിലാണ് ഈ സമുദായക്കാരെ കണ്ടുവരുന്നത്. ഇവരുടെ ആരാധനകേന്ദ്രത്തെ വളഞ്ചിയര്‍കോട്ടം എന്ന് പറയും. പരിയാരത്തെ വളഞ്ചിയര്‍കോട്ടം മുഖ്യമാണ്.