വീക്കുചെണ്ട, അച്ചന്‍ചെണ്ട എന്നൊക്കെയും പറയും. വീക്കിക്കൊട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര്‍ വന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ അഭിഷേകം, ധാര, ശീവേലി, കലശം, ശ്രീഭൂതബലി തുടങ്ങിയവയ്‌ക്കെല്ലാം വീക്കന്‍ചെണ്ട വേണം. താളംപിടിക്കുവാന്‍ ഇത് ഉപയോഗിക്കും. ക്ഷേത്രവാദ്യസമുച്ചയത്തില്‍ വീക്കന്‍ചെണ്ടയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്.