ബീന ആര്‍.എസ്

റിസര്‍ച്ച് സ്‌കോളര്‍
വിലാസം: വലിയ തുണ്ടത്തില്‍ വീട്, പളളിക്കല്‍(പി.ഒ) കിളിമാനൂര്‍
തിരുവനന്തപുരം-695604
മൊബൈല്‍: 919048201024

E-mail: beenapallickal@gmail.com

വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത:
എം.എ സോഷ്യോളജി, എംഫില്‍ (വിഷയം: വിധവകള്‍ നേരിടുന്ന മുഖ്യവെല്ലുവിളികള്‍)
ഗവേഷണവിഷയം: കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം മൂലം കര്‍ഷകര്‍ നേരിടുന്ന സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതം. മേല്‍നോട്ടം: ഡോ. എബ്രഹാം വിജയന്‍, ഗവണ്‍മെന്റ് കോളേജ്, കാഞ്ഞിരംകുളം.

Topic of Research: Socio economic Impact of Climate change on Farmers.          

       Global climate is changing considerably due to anthropogenic activities. Developing countries with high population and low economic status are more at risk to the effect of climate change. India is a developing country; the backbone .of Indian economy is agriculture. Climate change has mixed impact on agriculture that differs among the areas, periods and crops. The changing factors of climate has been playing very strong negative impacts on the agricultural  sector which is expected to results in long term water and other resource shortages, worsening soil condition, coastal erosion, drought, flood, diseases and pest out breaks in crops, sea level rise and so on. The farmers are the most vulnerable groups who are affected both directly and indirectly through the changes of climate.

      The socio economic status of the farmer’s income, poverty level, health, unemployment, demography, education, social status, land ownership patterns etc. are strongly influenced through climate change. Investment in crop production was considerably decreased and a major portion of the land was shifted for developmental purposes.  The study focuses on the impact of climate change on farmers of Kerala. Climate change has adversely affected agricultural and all related stakeholders. Hence a study on the impact of climate change on farmers is the need of the hour.