തമിഴില്‍ അലവല എന്നാല്‍ കീറിപ്പറിഞ്ഞ എന്നാണ് അര്‍ഥം. ഉള്ളൂര്‍ പരമേശ്വരയ്യരുടെ 'അംബ' എന്ന ഗദ്യനാടകത്തില്‍ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: 'എന്റെ ശരീരമാകുന്ന പഴന്തുണി എനിക്കിനി ഒരു ക്ഷണംപോലും ഉടുക്കാന്‍ കൊള്ളുകയില്ല; അത്രമേല്‍ അഴുക്കുപുരണ്ട് അലവലയായിപ്പോയി''. നിസ്സാരന്‍, ഇരപ്പാളി എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയില്‍ നമ്മള്‍ ചിലരെ…
Continue Reading