തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരായ പട്ടന്മാരുടെ അനുഷ്ഠാനം. ആവണിമാസത്തിലെ അവിട്ടവും പൗര്‍ണമിയും കൂടിവരുന്ന നാളിലാണിത്. പൗര്‍ണമിക്കാണ് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം. ഉപാകര്‍മം അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. തര്‍പ്പണം, ഹോമം, മന്ത്രജപം എന്നിവയെല്ലാമുണ്ടാകും. വാധ്യാരുടെ കാര്‍മ്മികത്വത്തില്‍ സമൂഹമഠത്തില്‍ വച്ചായിരിക്കും. പിറ്റേന്ന് ഓരോരുത്തരും ആയിരത്തിയെട്ട് ഉരു ഗായത്രിമന്ത്രം ജപിക്കണം.
Continue Reading