ശാന്താ വാരിയര്‍ ജനനം:1935 ജൂണ്‍ 21 ന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കിഴക്കേ കല്ലചയില്‍ മാതാപിതാക്കള്‍:സുഭദ്രമ്മയും മാധവവാര്യയും കൃതികള്‍ മനസ്സിന്റെ താഴ്വര അഗ്‌നിശലഭം സ്മൃതിഭ്രംശം എന്റെ അമ്മ
Continue Reading