ചിത്തിരനും സ്വർണമൽസ്യവും സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം ടി ആർ രാജേഷ് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടകഥാകാരനായ സിപ്പി പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ കഥാസമാഹാരം. കുട്ടികൾക്ക് അയത്നലളിതമായി വായിച്ചുപോകാൻ കഴിയുന്ന രചന
Continue Reading