ജി. ഹരി നീലഗിരി എ) റോഷന്‍ മൈ ബ്രദര്‍ രോഷം തോന്നരുതേ.... രാവിലറിയാ രോമാഞ്ചമായ് വിരിഞ്ഞുപോയതാണേ...... ഹൃദയവുമാത്മവും കടന്നതു ചിദാകാശത്തിലേക്കിതാ മടങ്ങയാണേ...... ബി) അനുരാഗത്തിന്റെ വഴികളില്‍ നിന്നും അവനെ പിന്തിരിപ്പാക്കാന്‍ പന്ത്രണ്ടാം മണിക്കൂറില്‍ അവളെത്തി. അങ്കവും ബാല്യവും കഴിഞ്ഞൂ, അവള്‍ പറഞ്ഞു.…
Continue Reading