പ്രസവിച്ച് ഏഴാം ദിവസം രാത്രിയില്‍ നടത്താറുള്ള ഒരു ചടങ്ങ്. ദീപം, എഴുത്തോല, എഴുത്താണി എന്നിവ വച്ച് ആ മുറിയില്‍ കുട്ടിയെക്കിടത്തി മറ്റുള്ളവര്‍ മാറിനില്‍ക്കും. ശിശുവിന്റെ തലയിലെഴുത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പോഴാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഉത്തരകേരളത്തില്‍ ബ്രാഹ്മണര്‍ക്കിടയില്‍ ഈ ചടങ്ങുണ്ട്.
Continue Reading