കഥകളി തുടങ്ങിയ കലകള്‍ക്ക് ഉടുപ്പിനു മേലെ ധരിക്കുന്ന ചമയം. തകിടും വര്‍ണ്ണച്ചില്ലും കൊണ്ട് ഭംഗിവരുത്തിയ ഏലസ്‌സും മണികളും അടങ്ങിയതാണിത്.
Continue Reading