കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്, തിരക്കഥാകൃത്ത്, വിവര്‍ത്തകന്‍. വിവിധ ശാഖകളിലായി അറുപതിലേറെ കൃതികള്‍. ആത്മാവിനു ശരിയെന്നു തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ (നോവല്‍) കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡും (2000) വി.ടി. മൊ യല്‍ അവാര്‍ഡും നേടി. ആത്മകഥയായ പരല്‍മീന്‍ നിന്തുന്ന പാടം (2014), യാത്രാവിവരണമായ ഏതേതോ സരണികളില്‍…
Continue Reading