ഒടിപ്രയോഗവും മറ്റ് ക്ഷുദ്ര മന്ത്രവാദവും നടത്തുവന്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുതരം മാന്ത്രികയെണ്ണ. ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ചോര ഈ മരുന്നുണ്ടാക്കാന്‍ ആവശ്യമാണ്. ഒടിയന്മാര്‍ മരുന്നും മന്ത്രവും ഉപയോഗിച്ച ഗര്‍ഭിണികളെ പുറത്തുവരുത്തി വയറുപിളര്‍ന്ന് ശിശുക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നുവത്രെ. പറയര്‍, നായാടികള്‍, ഉള്ളാടര്‍ തുടങ്ങിയ വര്‍ഗക്കാര്‍…
Continue Reading