പോർബന്തറിൽ നിന്നൊരു ബാലൻ ബ്രിജി കെ ടി രാജീവ് എൻ ടി മഹാത്‌മാഗാന്ധിയുടെ ബാല്യ-കൗമാരങ്ങളിലെ ജീവിതം, സ്വതന്ത്രമായ ആശയങ്ങൾ, വഴിത്തിരിവുകൾ… എല്ലാം ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ പുസ്തകം
Continue Reading