മഹാത്മജിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക ദര്‍ശനങ്ങള്‍ ഡോ. കെ പി ജോയി സുധീര്‍ പി വൈ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക ദര്‍ശനങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി.
Continue Reading