ഗര്‍ഭബലി, മാന്ത്രികബലി തുടങ്ങിയ ബലിക്രിയകള്‍ക്ക് ചില സമുദായക്കാര്‍ പഞ്ചവര്‍ണപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ദേവതകളുടെയും മറ്റും രൂപങ്ങള്‍ കളമായി ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷിക്കളം, യക്ഷിക്കളം, ഭൂതക്കളം, നാഗക്കളം, ഗന്ധര്‍വന്‍കളം, വൃക്ഷക്കളം, ചാത്തന്‍കളം എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങള്‍.
Continue Reading