ശ്രീദേവി എസ്. കര്‍ത്ത മാതാപിതാക്കള്‍: സരസമ്മയും കെ.എസ് കര്‍ത്തയും കേരളത്തിലെ കവയിത്രിയും വിവര്‍ത്തകയും കഥാകാരിയുമാണ് ശ്രീദേവി എസ്. കര്‍ത്ത. കൃതികള്‍ കാലാതീതം(വിവര്‍ത്തനം) മിലന്‍ കുന്ദേര സില്‍വിയാ പ്ലാത്ത് ധന്‍ഗോപാല്‍ മുഖര്‍ജി ഖലീന്‍ ജിബ്രാന്‍ റില്‍ക്കെ യാസുനാരി കാവാബാത്ത കാമു രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍…
Continue Reading