ശ്രീനി പട്ടത്താനം ജനനം: 1954 ജൂണ്‍ 10 ന് കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദികള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രമുഖനാണ് ശ്രീനി പട്ടത്താനം. യുക്തിവാദവും നിരീശ്വരവാദവും അടിസ്ഥാനമാക്കി പുസ്തകങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃതികള്‍ മാതാഅമൃതാനന്ദമയി ദിവ്യകഥകളും യാഥാര്‍ഥ്യവും ശബരിമല വിശ്വാസവും യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ദിവ്യാത്ഭുത…
Continue Reading