സലീം ചെറുതുരുത്തി ഭൂഗോളമാകെ മാരി പെയ്തപ്പോൾ ഭൂലോക വാസികൾ പലതും പഠിച്ചു ഉണ്ണാനും അതിലേറെ കൊട്ടാനും അന്നം കൊണ്ട് കളിച്ചൊരു ലോകം ഒരു നേരമുണ്ണുവാൻ നീട്ടിയ കൈകളെ കാണാതെ ധൂർത്തിൽ വാണ ലോകം ഇന്നൊരു നേരം ഉണ്ണുവാൻ വേണ്ടി ആരോ തരുന്നതും…
Continue Reading