മന്ത്രവാദസംബന്ധമായ ആറ് വിവിധ കര്‍മരീതികള്‍. ശാന്തി, വശ്യം, സ്തംഭനം, വിദ്വേഷണം, ഉച്ചാടനം, മാരണം എന്നിവ. ആറു കര്‍മങ്ങളും സാത്വികം, രാജസം, താമസം എന്നീ മൂന്നു വിധിപ്രകാരം കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
Continue Reading