എ കെ ഗോപാലന്‍ പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍ രജീന്ദ്രകുമാര്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്കു വേണ്ടി അവരിലൊരാളായി ജീവിച്ച പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവന്‍ എന്നറിയപ്പെട്ട എ കെ ഗോപാലന്റെ ജീവിതകഥ.  
Continue Reading