വയനാട്ടിലെ കവര നായ്ക്കര്‍ (എരമക്കാര്‍) എന്ന സമുദായക്കാരുടെയിടയില്‍ പിതൃതൃപ്തിക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കര്‍മ്മം.
Continue Reading